Miljømålsætninger

Læs mere om vores miljømålsætninger og projekter her

I Billund Lufthavn ønsker vi at være blandt de førende lufthavne, når det gælder miljømæssige løsninger. Vores klare målsætning er derfor at:

  • Vi vil aktivt arbejde for indførelse af ny teknologi og viden, sådan at påvirkninger af natur og omgivelser nedbringes/minimeres 
  • Vi vil forudse forandringer og være parate til at tackle nye miljømæssige udfordringer sammen med myndighederne
  • Vi vil skabe løbende forbedringer sammen med flyselskaber og øvrige aktører i lufthavnen.
  • Vi vil åbent orientere både internt og eksternt om udviklingen i Billund Lufthavns påvirkning af miljøet. 
  • Vi vil gennem oplysning og træning øge medarbejdernes miljøbevidsthed, så miljømæssige hensyn vægtes højt i det daglige arbejde, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug samt emissioner af støj, røg, partikler og lugt

 

Projekter og netværk

For at få inspiration til forbedringer og tiltag deltager vi i følgende projekter og netværk:

  • Miljønetværk Syd: Et frivilligt samarbejde mellem myndigheder og virksomheder om miljø og bæredygtighed. Medlemsskabet forpligter vores lufthavn til at have fokus på løbende forbedringer på miljøområdet og indebærer, at der skal udarbejdes en miljøredegørelse hvert 3. år og statusrapporter i de mellemliggende år.
  • The North Sea Region Programme 2007-2013: Et 3-årige EU-projekt, der har til formål at udvikle strategier og løsninger til en mere energieffektiv, bæredygtig og grøn regional luftfart i små og mellemstore lufthavne. Se mere om EU-projektet her.
  • EcoMotion: Et demonstrationsprojekt for en sammenslutning af virksomheder, der udvikler miljøvenlige elkøretøjer, der selv genererer strøm ved hjælp af brændselsceller. I den forbindelse vil Billund Lufthavn afprøve nogle af køretøjerne her i lufthavnen, og det bliver sandsynligvis til at trække bagagetransportvognene. Se mere om demonstrationsprojektet her.

 

Miljøberedskab

I lufthavnen har vi en række procedurer og instrukser, der skal begrænse omfanget af driftsforstyrrelser og uheld. Hvis der for eksempel sker et uheld i forbindelse med tankningen af et fly, så sikrer vores miljøberedskab, at der ikke sker udslip til vandmiljøet, jorden og grundvandet.

 

Fokusområder

Energi

Vi forsøger løbende at optimere og minimere lufthavnens energiforbrug. Derfor har vi blandt andet etableret et anlæg til afkøling af grundvandet. På denne måde kan vi bruge grundvandet til køling af terminalen i sommerperioden.

Afvanding

Vi optimerer og minimerer løbende lufthavnens vandforbrug og vandafløb, og vi har et omfattende program for overvågning af grund- og overfladevand, der sikrer, at lufthavnens drift tager hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. For eksempel har vi etableret udligningsbassiner for at forhindre den nedbør, der falder på vores areal, i at overbelaste områdets vandløb. I stedet afleder vi en begrænset mængde til vandløbene og afleder det andet vand til nedsivning til grundvand.

I vinterperioden er vi af sikkerhedsårsager nødt til at benytte specielle afisningsmidler på banerne, taxiveje, platforme og fly, fordi almindelige afisningsmidler kan skade metallerne. De midler, der anvendes på lufthavnen, indeholder henholdsvis glycol (fly) og natrium-/kaliumformiat (banerne). Vi undgår spild ved at afise flyene på en speciel platform, hvorfra vi kan opsamle resterne og sende dem videre til renseanlæg.

Affald

Vi er omhyggelige med håndteringen af vore affald og med at sortere det og at få det afleveret de rigtige steder. Affald er lidt af en udfordring med cirka 2,6 millioner passagerer om året og omtrent 680 fuldtidsbeskæftigede produceres en hel del affald på lufthavnen. Oven i det kommer affaldet fra flyene og lufthavnens daglige drift. Vi har derfor to affaldsgårde i lufthavnen, hvor vi sorterer og opbevarer affaldet inden vi sender det videre til genbrug, forbrænding eller specialbehandling.

Støj

Vi forsøger så vidt muligt at begrænse larmen fra vores lufthavn af hensyn til vores naboer i selve Billund by. Det er især startende og landende fly, der larmer, og det er lykkedes at  begrænse støjgenen for vores naboer i den nordlige del af Billund by ved at lade de store fly dreje 30 graders væk fra byen, når de flyver ud mod vest. Af samme grund begrænser vore regelsæt skoleflyvninger med store fly og helikopteroperationer, og vi tillader ikke de mest støjende flytyper at flyve fra vores lufthavn om natten. Motorafprøvninger af fly er en nødvendighed, men fordi den også støjer meget, har vi lavet en afprøvningsplads, der er omkranset af en jordvold, der reducerer støjen, og også afprøvningsprocedurerne er afgrænset til bestemte tidsrum.